سنگ و مانع

هوالله الربی
" سنگ و مانع"


سنگی در راه قرار گرفته است . تا وقتی که درکش نکنید برایتان به صورت مانع باقی می ماند. روزی که آن را درک کردید برایتان نردبانی می شود. سنگ بر جاده قرار دارد تا وقتی درکش نکنید فریاد می زنید در راه من سنگ است. چه طور می توانم پیش بروم؟؟
وقتی که درک می کنید از سنگ بالا می روید و پیش می روید با کلمات از سنگ تشکر می کنید . به او می گویید بسیار به من لطف کردی چون بعد از اینکه به بالای تو صعود کردم خودم را در سطحی بالاتر یافتم حالا در سطحی بالاتر پیش می روم. تو ابزاری بودی و من تو را مانعی می پنداشتم.
اگر تخته سنگی راه را مسدود کرده است چه اتفاقی می افتد ؟ از آن بگذرید و درک کنید . در این مسیر بر عصبانیت غلبه کنید ، از آن عبور کنید و به بخشش برسید که در سطحی متفاوت قرار دارد.
هر سنگی در مسیر به همان اندازه که می تواند مانع باشد می تواند واسطه فیض باشد. چگونگی آن کاملاً به کاری که با آن می کنید بستگی دارد. یک مسأله ای معین است اینکه با سنگ به مبارزه نپردازید ( با سنگ دعوا نکنید ، سنگ را به عنوان دوست ببینید و سنگ به کمکتان می آید)چون فقط سرتان را می شکنید و سنگ هم بی فایده می شود چون هرجا بجنگیم متوقف می شویم زیرا مجبوریم در کنار شخص یا چیزی که با آن می جنگیم توقف کنیم .احتمالاً نمی توانیم از فاصله دور بجنگیم . به همین علت است که وقتی کسی با مسائل جنسی مبارزه می کند دقیقاً به اندازه کسی که در این مسائل زیاده روی می کند درگیر آن است. در حقیقت اغلب اوقات به این مسائل وابسته تر است چون کسی که در این امور زیاده روی می کند روزی می تواند از آنها کناره گیری کند و فراتر رود ولی کسی که با آن می جنگد نمی تواند کناره بگیرد و به طور مداوم به دور آن می چرخد.
اگر با عصبانیت مبارزه کنید خودتان عصبانی می شوید تمام هویت شما از عصبانیت آکنده می گردد و هر تاری از خودتان با آن به ارتعاش در می آید. دور تا دورتان عصبانیت متجلی می شود . در تمامی تاریخ از بزرگان نقل است که عصبانیت زیاد به علت این اتفاق می افتد که افراد با عصبانیت می جنگند پس نمی توانند غیر از عصبیت به چیزی بیندیشند و به آتش تبدیل می شوند ( آتش= شیطان) و دچار مشکل می شوند و به همان چیزی که به  مقابله با آن برخاسته بودند تبدیل می شود.
گردآورنده: خدیجه رزاقی
تعداد بازدیدکنندگان:903
تاریخ بارگذاری:1396/7/9

کلمات کلیدی

1