رازینه آب

هو الله ربی
رازینه آب

با نامت ای صانع شمس و ای خالق قمر
ای پرورنده عشق حسین در دل عباس
ای روشنی بخش مهر عباس در قلب حسین

تو ای آب چه صدای دلنشینی داری چه زیبا سخن  می گویی چه رازها در دل خود نهفته ای "و جعلنا من الماء کل شیء حی" زندگی در تو و از توست.

نفس مطمئنه، پسر صاحب حوض کوثر بود تنها او عاشقانه و مخلصانه. عشق حق بود که در دلش می جوشید و می خروشید. خورشید کوچکتر از آن بود که بتواند در برابر نور او بدرخشد.

آیا کسی هست که بخواهد آزاد بزید، آیا کسی هست که بخواهد عزت رفته اش را بازپس گیرد. افسوس که گوشها سنگین تر از آن است که صدایی بشنوند و چشم ها کورتر از آنی که نوری را درک کنند و قلبها سنگین تر از آنند که لرزشی داشته باشند.

آخرین یاور ثار خدا، پسر حیدر کرار بود، فرزند غیرت، صاحب رایت امید و حیات.

ای نگین درخشان، آب تا ابد به گرد تو حلقه دریا شده است. تو در آسمان ها پرواز می کنی و ما در زمین چگونه به خود جرأت گفتن از تو می دهیم ای مظهر پاکبازی.

کلمات کوتاهند در مقابل شاه شمشادقدان

برای گفتن از خسرو شیرین دهنان

از تو که باب برآوردن حوائج زمینیانی در آسمان

رازینه نجاتی برای متوسلان

به عشق برادرت عشقت را در دلم مشق کن

شاید تنها مباهاتم در روز رستاخیز قسم دادن نامت به عشق حسین باشد. خداوند به شرف عشق حسین و برادری تو و اسرار کائنات همان چهارده نور معصوم بر ما رحمتی آورد و یادمان دهد که همچون عباس در کربلای زندگی خود سرو وار پای حسین خویش بایستیم به مدد مهرت این کار شدنی ست.

ای ماه یکتا، ای شمس لقا تا بودی به امیر خود خدمت کردی و اکنون که همیشه ای به عاشقان او و غم دیدگان دردمند او.

ای کاش آوازی از پر جبرائیلیت گوش روحمان را نوازش دهد و نوری از حضور وجودت چشم دلمان را روشن کند.

به امید نگاه دریائیت

اکشف کروبنا تنها تکیه گاه و پناهتعداد بازدیدکنندگان:1691
تاریخ بارگذاری:1394/10/20

کلمات کلیدی

9