عدالت

عدالت

گفته شد که قوه وهمیه در کمالش به عدالت می رسد. عدالت در معنای اعم خود به معنای میانه روی در جمیع امور است.

عدالت افضل فضایل و اشرف کمالات است. عدالت سبب می شود جمیع صفات و اعمال تعدیل شود. جمیع اخلاق فاضله از عدالت مترطب می شود و عدالت بر سه قسم است به عبارتی پایه تمامی صفات حسنه است.

فسم اول: میان بندگان و خالق که باید کسب معرفت کنیم تا آنرا درک کنیم. کسب معرفت و تحصیل محبت و درک آداب دین و اطاعت از پیغمیران و انقیاد احکام شریعت از مهمترین راه های درک آن می باشد.
عدل از اصول دین است.

قسم دوم: عدالتی که میان مردم می باشد.
ادا کردن حقوق و رد امانات و انصاف در داد و ستدها و معاملات و تکریم بزرگان (اساتید، پدران و مادران و ..) و احترام به پیران و فریادرسی مظلومان و دستگیری ضعیفان این ها جزو عدالت بر مردم است.

قسم سوم: میان زنده ها و اموات ایشان
ادا کردن قرض مردگان (به جا آوردن وصیت آنها) که فقط شامل هزینه مالی کردن نمی شود می تواند  با یاد کردن آنها با صدقه دادن و استغفار و طلب مغفرت کردن برای گناهانشان، انجام گیرد.
این معنای عدالت در اهم و اخص است.


تعداد بازدیدکنندگان:1175
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
3


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی