تاريخ انبياء

گردآورنده:آزاده صفائي

تاریخ انبیاء از آدم خلیفة الهن(ع) تا
خاتم رسول الله (ص)


عناوين :
1-    مقدمه
2-    حضرت آدم علیه السلام
3-    نافرمانی شیطان
4-    آدم و حوا در بهشت
5-    وسوسه های شیطان
6-    اخراج آدم و حوا از بهشت
7-    توبه آدم علیه السلام
8-    ورود آدم و حوا بر زمین
9-    ازدواج آدم با حواء
10-    هابیل و قابیل
11-    قتل هابیل
12-    کلاغ، معلم قابیل
13-    تولد شیث و یافث
14-    وفات آدم و حوا
15-    نکاتی چند در مورد حضرت آدم علیه السلام
16-    حضرت شیث علیه السلام
17-    پیامبران بعد از شیث و قبل از ادریس علیه السلام
18-    حضرت ادریس علیه السلام
19-    ن سَ بَ ادریس علیه السلام
20-    پادشاه زمان
21-    شریعت و آئین ادریس علیه السلام
22-    نفرین ادریس علیه السلام
23-    رضایت ادریس علیه السلام و بخشیدن گناه مردم
24-    صعود ادریس به آسمان
25-    عمر ادریس علیه السلام
26-    نکاتی چند در مورد حضرت ادریس علیه السلام
27-    جانشینان ادریس علیه السلام
28-    حضرت برد علیه السلام
29-    اخُنوخ دوم علیه السلام
30-    حضرت متوشلخ علیه السلام
31-    حضرت لمک علیه السلام
32-    حضرت نوح علیه السلام
33-    نسَبَ نوح
34-    دعوت نوح به خداپرستی و آزارهایی که در این راه کشید
35-    نوح و ابلیس
36-    ازدواج مجدد نوح علیه السلام
37-    حکایتی کوتاه از نوح علیه السلام
38-    نفرین نوح علیه السلام
39-    ساخت کشتی به دستور خداوند
40-    طوفان معروف نوح و عذاب الهی
41-    پهلو گرفتن کشتی نوح
42-    پایان عمر نوح علیه السلام
43-    جانشینان حضرت نوح علیه السلام
44-    حضرت سام علیه السلام
45-    حضرت ارفخشد علیه السلام
46-    حضرت شالخ علیه السلام
47-    حضرت هود علیه السلام
48-    نسَبَ هود علیه السلام
49-    هود و مردم قوم عاد
50-    هود و پادشاه زمان
51-    حکایتی از حضرت عزرائیل
52-    عذاب قوم عاد
53-    عمر هود علیه السلام
54-    حکایتی کوتاه درباره قوم عاد
55-    انبیاء قوم عاد پس از هود علیه السلام
56-    فالغ بن هود علیه السلام
57-    یروغ بن فالغ علیه السلام
58-    نوش علیه السلام
59-    صاروغ یا س رَوغ علیه السلام
60-    تاجور یا ناخور علیه السلام
61-    حضرت صالح علیه السلام

62-    نسَبَ صالح علیه السلام
63-    دعوت قوم ثمود به خداپرستی
64-    وحشت مخالفین
65-    شتر صالح
66-    مکر زنان در کشتن شتر صالح
67-    کیفر قوم ثمود
68-    نقشه قتل حضرت صالح و نزول کیفر
69-    صالح و پیروانش پس از نابودی قوم ثمود
70-    حضرت ابراهیم علیه السلام
71-    تولد ابراهیم
72-    نسَبَ ابراهیم علیه السلام
73-    خداشناسی ابراهیم علیه السلام
74-    ورود ابراهیم به شهر
75-    ابراهیم و نشانه ای از رستاخیز
76-    دعوت آزر به یکتاپرستی
77-    تهدید کردن ابراهیم علیه السلام
78-    نقشه ابراهیم و شکستن بتها
79-    محاکمه ابراهیم علیه السلام
80-    ابراهیم در آتش
81-    ابراهیم دلها را تسخیر می کند
82-    شکست عظیم نمرود و پایان عمر او
83-    تبعید ابراهیم علیه السلام
84-    ابراهیم در مصر
85-    اسماعیل در زندگی ابراهیم علیه السلام
86-    تبعید هاجر و اسماعیل
87-    معجزه خداوند در بیابان خشک
88-    ساخت خانه کعبه
89-    ابراهیم امتحان می شود
90-    وفات ابراهیم علیه السلام
91-    نکاتی چند درباره حضرت ابراهیم علیه السلام
92-    حضرت لوط علیه السلام
93-    نسَبَ لوط علیه السلام
94-    حسادت شیطان
95-    مهمانان لوط علیه السلام
96-    عذاب الهی
97-    حضرت ذوالقرنین علیه السلام
98-    نسَبَ ذوالقرنین علیه السلام
99-    ساخت مسجد
100-    ذوالقرنین حاکم شرق و غرب
101-    قوم یأجوج و مأجوج
102-    ملاقات با مردمی مختلف
103-    چشمه حیات
104-    عمر ذوالقرنین علیه السلام
105-    نکاتی چند درباره ذوالقرنین علیه السلام
106-    حضرت یعقوب علیه السلام
107-    نسَبَ یعقوب علیه السلام
108-    فرزندان یعقوب علیه السلام
109-    نسبت عیص و یعقوب علیه السلام
110-    علت مسافرت یعقوب به سوی دایی خود
111-    شروع سفر یعقوب علیه السلام
112-    وفات یعقوب علیه السلام
113-    نکاتی چند درباره حضرت یعقوب علیه السلام
114-    حضرت یوسف علیه السلام
115-    سرگذشت حضرت یوسف علیه السلام
116-    افکندن یوسف در چاه
117-    فروش یوسف علیه السلام
118-    یوسف و زلیخا
119-    انتقام زلیخا از یوسف
120-    زلیخا در افکار عمومی
121-    اعتراف زلیخا
122-    یوسف در آرزوی زندان
123-    یوسف در زندان
124-    یوسف و تعبیر خواب سلطان مصر
125-    دیدار یوسف و بنیامین
126-    یعقوب و فراقی دیگر
127-    بوی پیراهن یوسف و دیدار یوسف با یعقوب
128-    ازدواج یوسف با زلیخا
129-    وفات یوسف علیه السلام
130-    پیامبران بعد از حضرت یوسف علیه السلام
131-    ببرز بن لاوی علیه السلام
132-    احرب بن ببرز علیه السلام
133-    میتاح بن احرب علیه السلام
134-    عاق بن میتاح علیه السلام
135-    خیام بن عاق علیه السلام
136-    مادوم بن خیام علیه السلام
137-    حضرت شعیب علیه السلام

138-    نسَبَ شعیب علیه السلام
139-    وعده پروردگار
140-    نزول عذاب
141-    وفات شعیب علیه السلام
142-    حضرت موسی علیه السلام
143-    نسَبَ موسی علیه السلام
144-    خواب فرعون
145-    تولدّ موسی علیه السلام
146-    حکایتی از لحظه تولدّ موسی علیه السلام
147-    موسی در خانه فرعون
148-    موسی به مادرش می رسد
149-    موسی بزرگ می شود
150-    خروج موسی از مصر
151-    ازدواج موسی با صفورا
152-    بازگشت موسی به وطن
153-    موسی در وادی طور سینا
154-    دو معجزه موسی علیه السلام
155-    موسی در مبارزه با فرعون
156-    ساختن کاخی عظیم
157-    خروج قوم بنی اسرائیل از مصر
158-    ناسازگاری قوم بنی اسرائیل و نفرین موسی علیه السلام
159-    گوساله سامری
160-    مکالمه خدا با مردم
161-    دشمنی قارون با موسی علیه السلام
162-    ماجرای گاو بنی اسرائیل
163-    وفات موسی و هارون
164-    حضرت خضر علیه السلام
165-    خضر و عهد شکنی مرد تاجر
166-    نسَبَ خضر و خصائص او
167-    آشنایی خضر و موسی علیه السلام
168-    شرط شاگردی موسی علیه السلام
169-    جدایی خضر و موسی علیه السلام
170-    انبیاء بنی اسرائیل پس از موسی علیه السلام
171-    یوشع بن نون علیه السلام
172-    کالب بن یوفنا علیه السلام
173-    حزقیل علیه السلام
174-    فینحاس علیه السلام
175-    بشیر بن فینحاس علیه السلام
176-    جبرئیل بن بشیر علیه السلام
177-    ابلث بن جبرئیل علیه السلام
178-    اجر بن ابلث علیه السلام
179-    قحتان بن اجر علیه السلام
180-    عوق بن قحتان علیه السلام
181-    حضرت الیاس علیه السلام

182-    انتخاب الیاس به پیامبری
183-    الیاس و عذاب پروردگار
184-    پایان نبوت الیاس و عروج به آسمان
185-    نکاتی چند در مورد الیاس علیه السلام
186-    حضرت الیسع علیه السلام
187-    ذوالکفل علیه السلام
188-    قبول شرط الیاس
189-    صبر ذوالکفل
190-    دعای ذوالکفل برای رومیان
191-    عمر ذوالکفل
192-    لقمان حکیم
193-    نسَبَ لقمان
194-    آغاز مأموریت لقمان
195-    خصائص لقمان
196-    صبر لقمان
197-    حکمت های لقمان
198-    از جمله حکمت های لقمان
199-    حضرت القانا علیه السلام و حضرت آلی علیه السلام
200-    سموئیل و طالوت
201-    شکست بنی اسرائیل
202-    ارمیا، پیامبر بنی اسرائیل
203-    خبر پیامبری جدید
204-    منظور از صندوق چیست؟
205-    گمشده طالوت
206-    پادشاهی طالوت
207-    نبرد طالوت با جالوت
208-    داوود به جنگ جالوت می رود
209-    آرامگاه طالوت
210-    حضرت داوود علیه السلام
211-    نسَبَ داوود علیه السلام
212-    کینه درونی طالوت
213-    همسر وفادار داوود
214-    تصمیم بر قتل داوود
215-    داوود به حکومت رسید
216-    داوود قاضی می شود
217-    امتحان کردن داوود علیه السلام
218-    داوود و حزقیل نبی علیه السلام
219-    عذاب الهی بر بنی اسرائیل
220-    زبور کتاب داوود علیه السلام
221-    سلیمان علیه السلام ، نامزد جانشینی داوود علیه السلام
222-    عمر داوود علیه السلام
223-    حکایت شیرین زن نیکوکار
224-    نکاتی چند در مورد حضرت داوود علیه السلام
225-    اصحاب سِت
226-    روز مقدس هفته
227-    پیمان شکنان سودجو
228-    نقشه جدید پیمان شکنان
229-    فرود عذاب الهی بر پیمان شکنان
230-    سلیمان بن داوود علیه السلام
231-    به حکومت رسیدن سلیمان علیه السلام
232-    سلیمان و برادر ریاست طلب
233-    آشوب داخلی
234-    حکومت سلیمان علیه السلام
235-    ساخت بیت المقدس
236-    دو حکایت از سلیمان و باد
237-    تخت سلیمان
238-    شکایت کعبه
239-    سلیمان و مورچگان
240-    سلیمان و هدُهدُ
241-    نامه سلیمان به بلقیس
242-    هدایای بلقیس
243-    تخت بلقیس نزد سلیمان آمد
244-    عمر سلیمان علیه السلام
245-    داستان سلیمان و گنجشک
246-    پیامبران بعد از سلیمان علیه السلام
247-    حضرت ناتان علیه السلام
248-    برادران ناتان
249-    آصف بن برخیا علیه السلام
250-    صفورا ابن آصف علیه السلام
251-    منبة بن صفورا علیه السلام

252-    قوم سبأ و اهل ثرثار
253-    حنظله علیه السلام و اصحاب رسّ
254-    پرستش درخت و یا شیطان
255-    کشتن فرستاده خدا
256-    نزول عذاب الهی
257-    مبعوث شدن حنظله
258-    حضرت شعیا علیه السلام
259-    حضرت ایوب
260-    نسَبَ ایوب علیه السلام
261-    ثروت و منزلت ایوب علیه السلام
262-    آزمایش ایوب علیه السلام
263-    مرگ فرزندان ایوب علیه السلام
264-    ایوب و رنج و بیماری
265-    همسر وفادار ایوب
266-    ایوب همسر خود را طرد می کند
267-    تضرع ایوب و انقضاء آزمایش
268-    عمر ایوب علیه السلام
269-    حضرت یونس علیه السلام
270-    نسَبَ یونس علیه السلام
271-    دعوت به توحید
272-    آخرین هشدار یونس علیه السلام
273-    نزول عذاب
274-    یونس در شکم ماهی
275-    نجات یونس از شکم ماهی
276-    حضرت زکریا علیه السلام
277-    نسَبَ زکریا علیه السلام
278-    زکریا در آرزوی فرزند
279-    تولد مریم علیهاالسلام
280-    میوه های بهشتی
281-    خدا به زکریا فرزند عطا می کند
282-    شهادت زکریا علیه السلام
283-    حضرت یحیی علیه السلام
284-    نسَبَ یحیی علیه السلام
285-    یحیی و ارشاد مردم
286-    یحیی و پند شیطان
287-    ازدواج نامشروع هیرودیس
288-    شهادت یحیی علیه السلام
289-    حضرت مریم علیهاالسلام
290-    نسَبَ مریم علیهاالسلام
291-    وفات عمران
292-    تولد مریم علیهاالسلام
293-    مریم خادم بیت المقدس
294-    زکریا و کفالت مریم
295-    فضائل حضرت مریم علیهاالسلام
296-    حضرت عیسی علیه السلام
297-    ملاقات مریم با جبرئیل
298-    نگرانی مریم و سفر به دور دست
299-    ولادت عیسی علیه السلام
300-    سرزنش مریم علیهاالسلام
301-    کودک در گهواره سخن می گوید
302-    بی اعتنایی مریم در برابر تیره دلان
303-    نبوغ عیسی علیه السلام
304-    مناظره عیسی با کاهنان
305-    رسالت عیسی علیه السلام
306-    عیسی علیه السلام و ارشاد مردم
307-    معجزات عیسی علیه السلام
308-    نزول مائده آسمانی
309-    معجزاتی دیگر از عیسی علیه السلام
310-    مخالفت یهود و نقشه قتل عیسی علیه السلام
311-    تصمیم بر قتل و خیانت به عیسی علیه السلام
312-    عروج حضرت عیسی علیه السلام به آسمان
313-    حکایاتی جذاب و شنیدنی از حضرت عیسی علیه السلام
314-    پاداش سیر کردن حیوان گرسنه
315-    درخواست شیطان
316-    تواضع عیسی علیه السلام
317-    استجابت دعا
318-    عیسی در جستجوی گنج
319-    وعده عیسی علیه السلام بر حق است
320-    عروسی عیسی علیه السلام
321-    دعای عیسی بر پیرمرد
322-    مردار سگ
323-    ارمیاء نبی علیه السلام
324-    فساد بنی اسرائیل و عذابی دیگر
325-    بنی اسرائیل پیامبر خود را به زنجیر کشیدند
326-    دیدار ارمیاء با بخت نصر
327-    حمله بخت نصر به بنی اسرائیل
328-    پایان عمر بخت نصر
329-    آزادی بنی اسرائیل و آغاز خودسری مجدد
330-    عمر ارمیای پیامبر
331-    اجل کودکان
332-    ماجرای قرص نان
333-    ع زُیر پیامبر علیه السلام
334-    صد سال خواب
335-    صد سال فراق
336-    عزیر آزمایش شد
337-    اصحاب کهف
338-    توحید، ندای فطرت
339-    دستگیری خداپرستان
340-    فرار خداپرستان
341-    سیصد و نه سال در خواب
342-    خداپرستان و شهر جدید
343-    بازگشت خداپرستان به سوی خدا
344-    سلام اصحاب کهف بر امیرالمؤمنین علیه السلام
345-    حضرت جرجیس علیه السلام و اصحاب اخُدود
346-    ظهور مسیحیت در نجران
347-    خشم یهود و آتش زدن مردم نجران
348-    جرجیس پیامبر مأمور هدایت مردم
349-    زنده شدن جرجیس پس از هر مرگ
350-    پایان زندگی جرجیس
351-    حکایتی کوتاه
352-    حضرت خالد علیه السلام
353-    پیامبران بی نشان
354-    پند خداوند به پیامبرش
355-    عدل و انصاف پروردگار
356-    درسی از پروردگار
357-    حاکم ستمگر
358-    مرد مستجاب الدعوة
359-    پیامبران مجوسیان
360-    پادشاهان بنی اسرائیل
361-    زن خودفروش اما بهشتی
362-    سرزنش ن فَسْ
363-    اشجع پیامبر علیه السلام
364-    پیامبران و پادشاهان بعد از حضرت عیسی علیه السلام
365-    حضرت محم دّ صلی الله علیه و آله
366-    شهر مکه و قبیله بنی هاشم
367-    ازدواج عبداللهّ
368-    وفات عبداللهّ
369-    نسَبَ پیامبر صلی الله علیه و آله
370-    بشارت ها در ایام بارداری
371-    ولادت خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله
372-    شب میلاد
373-    دوران شیرخوارگی محمدّ صلی الله علیه و آله
374-    وفات آمنه
375-    داستان بحیرای راهب
376-    جوانی محم دّ صلی الله علیه و آله
377-    ازدواج محم دّ صلی الله علیه و آله
378-    بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله
379-    مبارزه و دعوت علنی
380-    هجرت به حبشه
381-    معراج پیامبر صلی الله علیه و آله
382-    ماجرای شعب ابی طالب
383-    سفر پیامبر به طائف
384-    ماجرای لیلة المبیت
385-    هجرت به مدینه، مبدأ تاریخ مسلمانان
386-    جنگهای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله
387-    جنگ بدر
388-    جنگ ا حُدُ
389-    جنگ خندق
390-    جنگ بنی قریظه، بنی المصطلق و موته
391-    صلح حدیبیه
392-    جنگ خیبر
393-    تعیین رهبری امت اسلام
394-    هجرت پیامبر به جهان ابدیت
395-    همنشینی پیامبر
396-    سفارش جبرئیل
397-    مزاح پیامبر صلی الله علیه و آله
398-    فاطمه میوه بهشتی
399-    تقاضای مرد فقیر
400-    عدالت پیامبر صلی الله علیه و آله
401-    رحمت پیامبر صلی الله علیه و آله
402-    بندگی پیامبر صلی الله علیه و آله
403-    بهترین سرمایه
404-    انفاق در پایان عمر

دريافت فايل کامل زندگینامه انبیا

تعداد بازدیدکنندگان:2620
تاریخ بارگذاری:1393/3/31
18


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی