*آداب سلوک

بسم الله الرحمن الرحیم


133 مطلب در باب آداب سلوک


گردآورنده: فرزانه غنی زاده


1- نیت عبارت از آن است که سالک هدفی جز فنا شدن در ذات احدیت نداشته باشد. خداوند در آیه 14 سوره غافر فرموده اند: پس خدا را بخوانید در حالیکه دین را برای او خالص کرده باشید (مخلصین له الدین).

2- عبادت کنندگان سه دسته هستند:
گروهی خدا را از روی ترس عبادت می کنند و آن عبادت بندگان و غلامان است. گروه دیگر خدا از روی طمع و چشمداشت عبادت می کنند که آن عبادت مزدبران است و دسته سوم عبادتشان از روی محبت است و آن عبادت آزادگان است.

3- دو دسته اول عبادت کنندگان در عین خداپرستی از خودپرستی دست نمی کشند. به نص صریح قرآن بر ایشان به دلیل شرکشان آمرزشی نیست. سوره نساء آیه 48: بی تردید خداوند این گناه را که برای او شریک قرار داده شود نمی آمرزد و غیر آن یا گناهان فروتر از آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد و هر که به خدا شرک ورزد حقّا که گناهی بزرگ مرتکب شده است.

4- ولی عبادت دسته سوم همان عبادت کریمان و بزرگواران است. محبت عبارت است از انذجاب یعنی کشیده شدن چیزی به سویی و حقیقتی.

5- سالک نباید هیچ مقصدی غیر از تقرب به ساحت باریتعالی داشته باشد.

6- خدایا من تو را از روی بیم آتش و به طمع بهشت نپرستیدم بلکه تو را شایسته پرستش یافتم و بدین جهت پرستیدم. خدایا تو مرا به خود ره نمودی و به سوی خویش خواندی و اگر تو نبودی من نمی دانستم تو چه هستی (بانو رابعه).

7- خداوند است که رفیع الدرجات است به درجات مرتبه داده و آن را بالا می برد برای کسانی که این ویژگی ها را داشته باشند:

1- شاکر بودن، 2- گناه نکردن و آسیب نرساندن به دیگران، 3- دروغ نگفتن، 4- ظالم نبودن

8- در سوره غافر آیه 15 آمده است:

خدا داراي مقامات والا و كمالات بالا (رفیع الدرجات) و تخت فرماندهي است، و او وحي را به فرمان خود براي هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل مي‌كند تا ( مردمان را ) از روز روياروئي ( ايشان با خدا براي حساب و كتاب ) بترساند.‏

9- خداوند گناهکاران را مورد عفو و بخشش خود قرار داده، به پرستش کنندگان ثواب و پاداش می دهد و به اولیاء کرامات و مکاشفات می بخشد.

10- اشراق قدرت دانایی و کسب دانش بدون استفاده از ابزار حسی و بدون توسل به استنتاج منطقی است و امری باطنی و دستورالعملی درونی که گویی توسط خویش برتر صادر شده است.

11- ریشه کلمه اشراق از شرق است. شرق یعنی جایی که خورشید طلوغ می کند. بنابراین وقتی اشراق می آید نور می آید که این همان فیض الهی است.

12- بسیاری از مردم بدون اینکه آموزش خاصی دیده باشند گاه به صورت غریزی در مواقع ضروری و اضطراری از خود عکس العمل هایی نشان می دهند که از اشراق سرچشمه می گیرد.

13- اشراق یک مرتبه بالاتر از ذهن است و مرحله تبدیل آگاهی از روح به ذهن می باشد.

14- پدیده اشراق بر دل می نشیند و بصیرت حادث می شود. وقتی اشراق حادث می شود عقل نه آن را تائید می کند و نه تکذیب.

15- توانایی اشراق در تمامی انسانها به ودیعه گذاشته شده فقط برای درک آن باید وصل باشیم.

16- شهود نگاه کردن به درون چیزی یا خیره شدن به آن، دیدن و فهمیدن و بلافاصله دانستن آنچه در جستجویش هستید می باشد.

17- نیروهای درونی راه هایی برای زندگی پیشنهاد می کنند. هدف ایجاد تعادل بین نیروی درون و زندگی است. البته نیروی شهودی یا درونی نبایستی حاکم محض روابط جهان مادی و واقع گرا باشد.

18- بایستی یاد بگیریم چگونه از اشراق در حل مشکلات اساسی زندگی استفاده کنیم.

19- ابتدایی ترین راه دست یافتن به اشراق یافتن مجرایی به درون خود است تا به چیزهایی برسیم که با هیچ کمیتی از تلاش که در جهان بیرون و با استفاده از منطق و دلیل به وقوع می پیوندد، ممکن نباشد.

20- اشراق از کلمه استفاده نمی کند عصرها پیش از اختراع زبان اشراق وجود داشته است اصولاً به دلیل همین استفاده از کلام و زبان است که ما از وصل شدن به خویش درونمان محروم مانده ایم.

21- نیروهای متعلق به جهان اشیاء می جنگد تا از سیلان نیروهای درون جلوگیری کنند. چهان بیرون خود را تحمیل خواهد کرد. بایستی ذهنی آزاد و فارغ از هر گونه پریشانی داشته باشیم. هر گونه نزاع و مجادله ای که در درونمان ایجاد شود کارکرد این نیروی درون را مختل می کند.

22- در اشراق اجازه معجزه آشکار و خودنمایی و جمع کردن طرفدار اطراف خودمان را نداریم.

23- اجازه کمک به دیگران نداریم مگر آنکه درخواست یا طلب کرده باشند یا اینکه فرد در خطری باشد که سرعت ورود و دخول و دخالت ایجاب به عدم اجازه گرفتن کند.

24- انسان وصل شده به اشراق به همان میزان که لازم است یاری می رسانند طلب بیشتر از آنها نبایستی کرد آنها به اندازه آگاهی و دریافت ما کمک خواهند کرد.

25- اسرار به وسیله عشق و آگاهی دریافت می شود و مربوط به عالم غیب است شهود یا اشراق وسیله ای برای درک این اسرار است و شهود از طریق عشق و قلب به وقوع می پیوندد.

26- اسرار از هم جدا نمی شوند و دسته بندی و گروه بندی ندارند ولی کشف می شوند درک می شوند و به حس در می آیند. هر چه بیشتر در عالم اسرار فرو رویم حس و حال و شور عمیق تری نصیبمان می شود بدون اینکه بدانیم چرا؟

27- شما نمی توانید نور را در موردش توضیح دهید اما می توانید حسش کنید برای فهمیدن آن باید دست پنهان داشته باشی. دست پنهان یعنی دست دل، دست قلب.

28- دانش اسرار دانش پنهان نیست و فرمولی ثبت شده و قابل استفاده برای جمع خاصی ندارد. چیزی هم نیست که بتوان از روی کتاب خواند بلکه روندی است که از طریق آن یک مبتدی به تدریج طی کرده و پیشرفت می کند و آمادگی کسب می کند.

29- این ما نیستیم که کسب دانش اسرار را می پذیریم بلکه برای این مرتبه پذیرفته و انتخاب می شویم.

30- کسیکه توجهش به کالبد فیزیکی و بدنش باشد در عقب نشینی کردن از جسم و بیرون آمدن از آن نمی تواند موفقیتی داشته باشد.

31- اکثر کسانی که برای کسب اصول کمال معنوی اشتیاق دارند راهشان را گم می کنند و به دام می افتند وجود یک راهنما یا استاد که پس از مدتی تربیت و آموزش آدمی را با جهان های دیگر آشنا نماید بسیار بهتر از تلاش فرد به تنهایی در راه به کمال رسیدن است.

32- این آرزوی کمال نیست که آغازگر جستجو است بلکه اشتیاق روح برای یافتن مکان خود در میان سایر ارواح است.

33- تا پایان دوران قدیم توسعه آگاهی انسان بسیار به کندی صورت می گرفت سپس این حرکت تندتر شده و شتاب گرفت تا عهد رنسانس (تجدید حیات)، قرن 18 شاهد توسعه وسیع در آگاهی انسان بود تا درجه ای که اختراعات و آفرینش هایی که از جهان ذهنی نشأت می گرفت همه را به حیرت واداشت.

مراحل سیر تکامل معنوی

34- مراحل سیر تکامل معنوی آدابی دارد:
 اولین آن ترک عادات و رسوم و تعارفات و دور انداختن اموری که انسان را از طی مسیرش منع می کند، می باشد. آیه 54 سوره مائده در مورد این مسئله است" در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای ترس نداشته باشید".

35- دومین آن عزم است. به محض شروع حرکت در مسیری ناملایمات شروع می شود و تمام نوک پیکان سرزنش ها در جهتی است که شما را از مسیر دور کند. عزم داشتن صبر و توکل می خواهد. آیه 12سوره ابراهیم" باید توکل کنندگان بر خداوند توکل کنند".

36- سومین آن رفق و مدارا است. در مسیر معنویت افراد در ابتدا شور و شوق زیادی دارند اما وقتی فشارها سنگین می شود متوقف شده و تابع معکوس حاکم می شود و فرد عقبگرد می کند. بهترین کار این است که در این مسیر با دقت برنامه ریزی کنیم و میزان میل و رغبت و توانایی و استعدادمان را بسنجیم و پس از شناخت توانایی و استعدادمان برنامه ریزی متناسب داشته باشیم تا دچار دلزدگی نشویم و باری که برمی داریم به اندازه تحمل باشد مگر نه کمرمان می شکند.

37- چهارمین آن وفا است. از آنچه توبه کرده اید دوری کنید و هر قولی که داده اید به آن عمل کنید.

38- پنجمین آن ثبات و دوام است. در جهان مادی قوانینی وجود دارد که علت آنها را نمی دانیم باید عقیده راسخ داشته باشیم بدون اینکه از علت و حکمت و پیچیدگی های آن امر اطلاع داشته باشیم. آیه 21 سوره حجر: هیچ چیز نیست مگر آنکه خزائن آن نزد ماست و جز به اندازه معلومی فرو نفرستیم.

39- هر جا احساس کردید وصل شده اید یعنی مسیر را درست رفته اید اگر هم اشتباهی روی داد و گناهی مرتکب شدید طلب استغفار نماید تا بخشیده شوید. شب های قدر از زمان های بسیار مناسب برای استغفار می باشد.

40- آیه 22 سوره حدید: هیچ مصیبتی در زمين به وقوع نمي‌پيوندد ، يا به شما دست نمي‌دهد، مگر اين كه پيش از آفرينش زمين و خود شما، در كتاب بزرگ و مهمي ( به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط ) بوده است و اين كار براي خدا ساده و آسان است .‏


این مبحث ادامه دارد
تعداد بازدیدکنندگان:1597
تاریخ بارگذاری:1393/3/18
2


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی