راز مانایی

بسم الله النور

بسم الله النور

" راز مانایی "

گر تو خواهی راز دل جویی دست حق گیر                 چشم دل بگشای ،یار حق شو، نور حق خور

نور حق جاریست ، قصه عشق جاودانیست                 راز مانایی و دانایی و آگاهیست

بند دل بگشای و از حسین آموز راز دانایی                  یا علی گوی و یا ابوالفضل و یا حی

ساقی تشنه لبان راهدار است                                  آن علمدار کربلا کاروانسالار است

دشت کربلا بین و باز شو از تن و از خود                  از نام و از آبرو وز هر چه بند شد

راه ، پیدا و راز ، آشکار شد                                   گوش دل باز کن ، صوت الهی جاری شد

در سحرگاهان با ملائک کن هم نوایی                       یا علی گوی و یا ابوالفضل و یا حی

مژده ده یاران را بوی حق می آید                           آری ! گوئیا صاحب الزمان می آید

از غم ستمدیدگان در  التهاب است                           دست گشوده و آماده کارزار است

حکمت زرین آموز و چون خورشید باش                    مهر را جاری کن و وصل حق باش

کینه و خشم و حسد و غضب و طمع و آز                   همه را دور ریز و راز پرواز آموز

وصل و حضور روح عالی آن سبکبالی                     یکی شدن با یاران با سروش هم نوایی

فصل با هم بودن در پی سیمرغ الهی ست                   فصل شادی فصل پرواز مانایی ست

در لوای حق زیر پرچم ابوالفضلی                           یا علی گوی و یا ابوالفضل و یا حی

آری ، قصه عشق همچنان جاودانی ست                    تا من و تو باشیم اشرف مخلوقات

تا یکی باشیم با خدا و راه راستی                            تا شویم یار حق ، یار نور ، یار کربلائی

راه مانایی در جهان فقط یکی ست                          آن فقط راه راستی و پاکی ست

گر همه تن باشیم و با هم یکی                               راه بسته می گردد بر همه تاریکی

زین پس شیطان را نباشد راهی                              یا علی گوی و یا ابوالفضل و یا حی

شاه ما ، سلطان عالم ، ماه تابان است                       او ابوالفضل ، علمدار کربلا است

کربلا اینجاست هر لحظه در ما جاری                      از حسین و از یارانش درس آموزی

عشق رفتن به میدان با همه دارائی                          نترسیدن ، جنگیدن ، صبوری و امیدواری

آری رنج عشق است راه بیداری                            یا علی گوی و یا ابوالفضل و یا حی

در میدان نبرد زندگانی ، در شب تاریک تنهایی           ما را همه یک به یک داستانی

قصه هر یک که گوئیم خود رازی                         نامه هر یک که خوانیم خود باغی

باغ ما را جز نور حق نشاید                                 دیو ز دل بیرون کن تا نور حق بتابد

کنون، جنگ جنگ اندیشه با ذهن هاست                   جنگ با دیوان و ددان و نفس هاست

فصل خفتن نیست ، یک قدم مانده تا پیروزی                 برخیز دست حق گیر و بال و پر بگشای

پرده برگیر و فاصله ها در گیر وصل چشمه نور با کلید مانایی

پادشه خوبان یار دلیران مونس جان باب الله را جوی

فصل فصل هم نوایی با سرور کائنات و افلاکیان لاهوتی

یا علی گوی و یا ابوالفضل و یا حی

 

 تعداد بازدیدکنندگان:405
تاریخ بارگذاری:1397/7/6

کلمات کلیدی

1