ابوالفضل: مشهورترین کنیه آن حضرت، ابوالفضل است، بدان سبب که ایشان صاحب فضل و کمالات بسیار بود و نیز فرزندى به نام«فضل» داشتند .


ابوالقربة وابوالقاسم: در کتاب العباس دو کنیه دیگر براى آن حضرت نقل کرده است: یکى ابو القربة (پدر مشک) و دیگرى ابوالقاسم. حضرت را فرزند دیگرى بود به نام قاسم، لذا ایشان را «ابوالقاسم» کنیه داده بودند .


ابوفرجه: یعنی کسی که پناهنده به او شود زود گشایش در کارش بنماید و از گرفتاری ها نجاتش بخشد .


ابوراس الحار: کنایه است از زود غضب کردن نسبت به امور الهی و مهلت ندادن به خیانتگر و از مجرم نگذشتن .


ابوالشارة: یعنی صاحب کرامت های مشهوره ای که شک در آن نیست

دانستنی ها

تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی
بانوی نورپیامک ویژه تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه (س)کبد چرب