ابوالفضل: مشهورترین کنیه آن حضرت، ابوالفضل است، بدان سبب که ایشان صاحب فضل و کمالات بسیار بود و نیز فرزندى به نام«فضل» داشتند .


ابوالقربة وابوالقاسم: در کتاب العباس دو کنیه دیگر براى آن حضرت نقل کرده است: یکى ابو القربة (پدر مشک) و دیگرى ابوالقاسم. حضرت را فرزند دیگرى بود به نام قاسم، لذا ایشان را «ابوالقاسم» کنیه داده بودند .


ابوفرجه: یعنی کسی که پناهنده به او شود زود گشایش در کارش بنماید و از گرفتاری ها نجاتش بخشد .


ابوراس الحار: کنایه است از زود غضب کردن نسبت به امور الهی و مهلت ندادن به خیانتگر و از مجرم نگذشتن .


ابوالشارة: یعنی صاحب کرامت های مشهوره ای که شک در آن نیست

دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی