ابوالفضل: مشهورترین کنیه آن حضرت، ابوالفضل است، بدان سبب که ایشان صاحب فضل و کمالات بسیار بود و نیز فرزندى به نام«فضل» داشتند .


ابوالقربة وابوالقاسم: در کتاب العباس دو کنیه دیگر براى آن حضرت نقل کرده است: یکى ابو القربة (پدر مشک) و دیگرى ابوالقاسم. حضرت را فرزند دیگرى بود به نام قاسم، لذا ایشان را «ابوالقاسم» کنیه داده بودند .


ابوفرجه: یعنی کسی که پناهنده به او شود زود گشایش در کارش بنماید و از گرفتاری ها نجاتش بخشد .


ابوراس الحار: کنایه است از زود غضب کردن نسبت به امور الهی و مهلت ندادن به خیانتگر و از مجرم نگذشتن .


ابوالشارة: یعنی صاحب کرامت های مشهوره ای که شک در آن نیست

دانستنی ها

مرگنیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان
سوره یسشمع و آینهنوروز مبارک
زندگی یک رنج نیستاسترسخواص عناب
سنگ و مانعوابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین عدعا
نیایشتخت سلیمانپرفروش ترین داروها
دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)ساز دهنی یا Harmonica
پیاده روی پل طبیعتفهرست انواع سازها
میوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزیبانوی نور
پیامک ویژه تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه (س)کبد چربسینوزیت